Nieuw voorstel voor belastingverlaging kan investeringen in CSP in VS aanmoedigen

16-10-2015   |   Stabiele financieringsregelingen stimuleren investeringen

In de Verenigde Staten kan een nieuw voorstel voor de heffingskorting op de investeringsbelasting (Investment Tax Credit ITC), die gekoppeld wordt aan de installatiekosten van duurzame energieprojecten, de belastingvoordelen voor CSP vergroten vanaf eind 2016. Dat is het tijdstip waarop de huidige korting van 30% voor alle zonne-energieprojecten terugvalt naar 10%.

Het nieuwe kortingsvoorstel is afkomstig van Amit Ronen, die in 2008 de regie voerde over de verlenging met 8 jaren toen hij plaatsvervangend stafchef was van Senator Maria Cantwell.

Tegenwoordig adviseert Ronen het Congres over duurzame energiepolitiek in zijn functie van directeur van het George Washington University Solar Institute. Hij vreest dat de kortstondige verlengingen waar de zonne-energie industrie voor pleit het wetgevingsproces waarschijnlijk niet zullen overleven.

In Softer Solar Landings: Options to Avoid the Investment Tax Credit Cliff stellen Ronen en co-auteur James Mueller als alternatief een technologie-neutrale heffingskorting voor, waarbij het kortingspercentage uitsluitend afhangt van de initiële investeringskosten, en vanzelf lager wordt naarmate de leercurve wordt doorlopen.

Een effect van dit voorstel zou bijvoorbeeld zijn dat CSP projecten een hogere kortingspercetage krijgen dan, bijvoorbeeld, PV projecten omdat slechts een handvol CSP projecten zijn uitgevoerd en zij nog niet van de voordelen van schaalvergroting hebben geprofiteerd.

Onderstaande grafiek laat zien dat de korting voor CSP bij de huidige kosten ruim 30% zou bedragen terwijl die voor PV ruim onder 30% zou uitkomen.

Source GW Solar Institute's Softer Solar Landings, Options to Avoid the Investment Tax Credit Cliff_1.png

(Bron: George Washington University Solar Institute )

Naarmate de bouwkosten van CSP dalen zal de heffingskorting navenant zakken. Het voorstel wordt als technologie-neutraal beschouwd omdat de korting niet van de technologie afhangt. Alleen de eenmalige bouwkosten die het project in haar belastingaangifte opgeeft bepalen de hoogte van de betreffende korting.

Projecten koesteren

Alle nieuwe energieproductie technologieën lopen op tegen de kip-en-ei uitdaging dat ze grootschalig moet worden uitgevoerd om op kosten te kunnen concurreren, terwijl ze doorgaans te duur zijn voor de markt zolang ze de optimale schaal nog niet bereikt hebben; zei Ronan tegen CSP Today.

Terwijl meer CSP wordt ontwikkeld, op steeds grotere schaal, mag je verwachten dat de leercurve in werking treedt. Zelfs in de eerste torenprojecten - we zagen het in de drie opeenvolgende Ivanpah systemen - werd elke volgende toren sneller en goedkoper afgeleverd dan zn voorganger.

In dit voorstel wordt rekening gehouden met de verschillen in kostenstructuren van de onderscheidene zonne-energie technologieën, voegde beleidsonderzoeker Scott Clausen toe van de Amerikaanse Raad voor Duurzame Energie (ACORE).

Onderstaande tabel van de IEA geeft de groei weer van duurzame elektriciteitsproductie in de VS in GWh/jaar.

Mede dankzij de huidige ITC van 30% groeide de productie van zonne-energie met meer dan 1600% sinds de aanvankelijke proefperiode van twee jaar in 2008 afliep; en met name vanaf 2008 toen de korting gedurende acht jaar werd bevroren ontstond de zekerheid die investeerders en ontwikkelaars hard nodig hadden om te investeren in nieuwe technologieën.

Tabel groei renewables VS 2005-2014.png

(Bron: IEA)

Vanwege de langere ontwikkel- en bouwtijd van CSP wordt de versnelde groei van CSP in de periode na de wijziging van de ITC in 2008, pas in 2014 zichtbaar.

Na 2013 zijn er geen nieuwe CSP projecten opgestart, omdat de einddatum 2016 van de huidige ITC regeling investeerders ervan weerhield om in projecten te stappen met een opstartduur tot vijf jaar.

De combinatie van zekerheid met de koppeling van de ITC aan de stand van ontwikkeling van een project in het voorstel van Ronen heeft veel weg van de California Solar Initiative (CSI). Om zonnepanelen op daken te stimuleren zorgden hoge heffingskortingen in eerste instantie voor lagere investeringskosten waardoor het tempo waarmee daken met PV werden belegd sterk steeg. Deze kortingen werden stapsgewijs teruggeschroefd naarmate de hoeveelheid geïnstalleerde megawatts toenam.

Er zijn veel overeenkomsten met wat in Californië werd gedaan, zegt Joe Desmond, Senior Vice President voor Regeringszaken van de firma BrightSource. Hij was eerder voorzitter van de Energiecommissie onder Goeverneur Schwarzenegger, droeg bij aan de bouwstenen van het Initiatief en hielp het door het wetgevend proces van de Staat heen.

De basis zoals wij die destijds zagen was een goede balans tussen zekerheid enerzijds en aanmoedigingen anderzijds, en het streven om de juiste signalen af te geven aan de private sector, gekoppeld aan administratieve eenvoud en begrijpelijkheid. aldus Desmond.

Verlenging met twee jaar

Clausen verwacht een veelomvattende herziening van het belastingstelsel in 2017, na de presidentsverkiezing in 2016.

Een de facto verlenging van de huidige ITC regeling, in bewoordingen die moeten aanmoedigen om alvast te beginnen met bouwen, zal in het najaar van 2015 voor de tweede keer aan de Senaat worden voorgelegd nadat het in de Commissie was weggestemd, maar volgens Clausen vormen deze korte termijn verlengingen een belemmering voor de ontwikkeling van CSP.

Gezien de relatief lange toestemmings- en ontwikkelingstijden zou een verlenging van de huidige ITC weinig soelaas bieden voor de meeste CSP projecten. zei hij. Investeerders hebben zekerheid op lange termijn nodig voor dergelijke investeringen van meerdere miljoenen dollars.

Een tijdelijke verlenging zou misschien de twee laatste projecten in de VS kunnen op gang kunnen brengen die getroffen worden door het aflopen van de ITC regeling: het al goedgekeurde 150 MW Rice project van SolarReserve en het Palen project van Abengoa. De eerste 250 MW van een herzien Palen project werd voorwaardelijk goedgekeurd in 2014 maar BrightSource en Abengoa trokken hun aanvraag in vanwege het ontbreken van een verlenging van de ITC regeling na 2016.

Kans op goedkeuring

Wij hebben productieve gesprekken gevoerd in de Senaat,zei Ronen, die elf jaar senaatslid was. Er is draagvlak voor technologie-neutrale subsidieregelingen die automatisch aflopen en de voorspelbaarheid op lange termijn hebben die de markt nodig heeft om elke innovatieve energietechnologie over de vallei des doods te tillen naar commercialisatie.

Het voorstel omzeilt ook controverses. Eerdere technologie-neutrale ITC wetgeving faalde omdat het de subsidie koppelde aan emissies van koolstof. Ronen zei dat andere wetgeving zoals het Clean Power Plan en de Renewable Energy Standards investeerders ervan hebben weerhouden om te investeren in centrales met hoge koolstof emissies.

Door projecten geval voor geval te bekijken houdt Ronens voorstel voor vervanging van de ITC regeling in dat projecten, zelfs als ze al concurrerend zijn geworden, nog steeds in aanmerking kunnen komen voor de heffingskorting. Bovendien geven diegenen die zich zorgen maken over oversubsidiëring van bepaalde technologieën, dan wel het kiezen van winnaars en verliezers, de voorkeur aan een technologie-neutrale oplossing.

De herziening van het belastingstelsel is weliswaar pas over een paar jaar aan de orde maar bij een belangrijk concept zoals het onderhavige hebben mensen tijd nodig om de opties en de structuur te begrijpen voordat er beweging in komt. Onze rol is om ideeën te ventileren, serieuze uitwisselingen van gedachten te initiëren en mensen in actie te doen komen.

Bron: CSP Today

Auteur: Susan Kraemer

http://social.csptoday.com/markets/new-us-tax-credit-proposal-would-raise-csp-incentives-2017
« Terug naar nieuwsoverzicht