Politiek

Nederlandse Energiepolitiek: Stimulering duurzame energie, energierapport e.d.

202000424 Nederland neemt maatregelen voor extra CO2 reductie. (n.a.v. Urgenda rechtzaak) Lees meer

20171019 Nationale Energieverkenning 2017, NEV, Een gezamenlijke uitgaven van het CBS, ECN en PBL. Lees het persbericht. We halen de EU doelen voor 2020 niet maar daarna gaat het beter. De verkenning maakt nog meer dan vorig jaar duidelijk dat ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector onlosmakelijk verbonden zijn met die in de ons omringende landen.

20161223 Alle vijf doelen van het energieakkoord binnen bereik (voortgangsrapportage SER)

20161014 Nationale Energie Verkenning Een jaarlijkse uitgaven van ECN, CBS en PBL Geeft een overzicht van de stand van zaken en de trends van 2000 tot 2020 en 2035. Zie samenvatting of download het rapport.

20160718 Klimaatakkoord Parijs vergt ingrijpend beleid in Nederland. Zonder krachtig beleid gaat dat niet lukken. Dit blijkt uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het vandaag verschenen rapport ‘Opties voor Energie- en klimaatbeleid’

20160118 Energierapport “Transitie naar Duurzaam” Minister Kamp schets een koolstofarme economie in 2050, kritiek was er meteen omdat de concrete tussenstappen ontbraken. Lees het commentaar in de NRC

20130906 Energieakkoord  De uitgebreide SER heeft met alle partijen een akkoord gesloten over doelstellingen in 2020. Het akkoord is bijzonder omdat alle partijen er aan meegewerkt hebben. Het akkoord is best ambitieus als je kijkt waar we vadaan komen. Maar erg mager als je kijkt waar we naar toe moeten. Zie ook het Nieuws hierover op deze website. 

20121210 brief aan tweede kamer over Stimulering Duurzame Energie in 2013. Van 1,7 in 2012 naar 3 miljard in 2013 om de doelstelling te halen 16% duurzaam in 2020. De kosten komen ten laste van de energierekening van particulieren en bedrijven fifty fifty en niet zoals in het verleden ten laste van de schatkist. Hiermee hoopt de regering tevens dat mensen en bedrijven zuiniger omgaan met energie. Voor de exacte inhoud van de brief klik hier.

20121015 Klimaat- en energieroutekaarten naar 2050 in Noordwest Europa  PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) Vergelijkt de routekaarten van de verschillende landen. conclusie: nog erg nationalistisch terwijl de energiemarkten steeds verder geintegreerd raken. download het rapport. (engelstalig)

20111019 Remmen los (Raden voor de Leefomgeving)

Versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland. In het advies pleiten de raden voor een versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Nederland heeft in Europees perspectief achterstand opgelopen. Versnellen is nodig om economische kansen te verzilveren en risico’s te vermijden, om de grote maatschappelijke dynamiek te benutten en omdat Nederland gehouden is aan internationale klimaatafspraken. download het rapport  

20110610 Energierapport 2011 Het Energierapport 2011 bevat de maatregelen om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en geleidelijk over te laten schakelen op hernieuwbare energie. https://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/10/energierapport-2011.html  

20110218 Groei oplaadpunten maakt elektrisch rijden mogelijk! De afspraak over de versnelde plaatsing van oplaadpunten werd bekend gemaakt bij de opening van de tentoonstelling “Iedereen Elektrisch” in Science Center NEMO in Amsterdam. Vanaf 19 februari kunnen bezoekers daar kennis maken met de wereld van elektrisch vervoer. Lees het originele bericht van het ministerie.

20110214 De minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie kiest voor CO2 oplsag  onder de zee en hoopt op een forse subsidie van Europa. Lees verder Jammer dat er niet zoveel subsidie beschikbaar is voor echt hernieuwbare energie.

20110211 De regering kiest geeft groen licht voor Kernenergie. Lees verder Voor commentaar zie hier

20101111 De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat in op het verzoek van de Tweede Kamer om meer informatie te geven over de invulling van de SDE+ regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) in 2011. De nieuwe, versoberde subsidiepot voor duurzame energie van de overheid is al na enkele dagen op. Sinds de start afgelopen vrijdag zijn er zo veel aanvragen binnengekomen dat de beschikbare € 1,5 mrd subsidie voor het jaar 2010-2011 in zijn geheel kan worden toegewezen. Bron financieel dagblad 6-juli

Nationaal Actieplan voor Energie uit hernieuwbare bronnen. https://www.mvo.nl/Portals/0/duurzaamheid/biobrandstoffen/nieuws/2010/06/NAP_NL_10093332-1-bijlage.pdf
In opdracht van de Europese Cie heeft het demissionaire kabinet, dit actieplan geschreven. (Juli 2010) Het is een zeer voorzichtig rapport omdat het kabinet demissionair is. Hopelijk zien de actieplannen van de andere lidstaten er beter uit. (De meeste lidstaten hebben de deadline van 30 Juni niet gehaald) Lees ook https://www.europadecentraal.nl/content/2588/Nederland_publiceert_Nationaal_actieplan_voor_energie_uit_hernieuwbare_bronnen.html

Stimulering duurzame energie De nieuwe regeling voor 2010 is door de tweede kamer aangenomen Lees meer.
Subsidie aan te vragen bij SenterNovem (NB Senternovem is per 1 jan 2010 gefuseerd en heet nu Agentschap NL; Nog steeds geen mogelijkheid voor CSP.

ECN rapport: Kosten van elektriciteitsopwekking (17 sep 2008 cijfers 2007) CSP niet in de vergelijking opgenomen! Naar aanleiding van de actuele maatschappelijke en politieke discussie over kernenergie hebben ECN en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) kosteninformatie over opties om CO2-emissies te beperken bij grootschalige opwekking van elektriciteit verzameld en geactualiseerd. 
Het energierapport 2008 is door de milieuorganisaties niet goed ontvangen. Ook de Stichting GEZEN en Peak Oil hebben een uitgebreid commentaar gegeven. “Het Energierapport 2008 gaat over de vraag hoe we zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening op de korte en lange termijn. Het rapport besteedt aandacht aan de werking van de energiemarkten en de ontwikkeling van energieinfrastructuren. Voor de beleidsdoelstelling ” schoon ” bouwt het Energierapport 2008 voort op het werkprogramma Schoon & Zuinig” .2″  Aldus het ministerie van Economische zaken.

Rapport ECN over CSP (2006) (ECN staat voor Energie Centrum Nederland) Koopje: zon in de woestijn  (Boris van der Ham bij prominenten van Meeting de minds) De aarde ontvangt per uur meer energie van de zon dan de mensheid in één jaar kan opmaken. Er is geen energiebron op aarde met een dergelijk grote potentie als zonne-energie. Iedereen erkent dat, maar toch bepaalt zonneenergie nog steeds slechts een zeer gering percentage van onze energiehuishouding.