De energietransitie in Europees verband

In verband met de recente ontwikkelingen omtrent het corona virus zal onderstaande bijeenkomst tot nadere berichtgeving geen doorgang vinden.

Bijeenkomst van de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales.

Datum: zaterdag 28 maart 2020

Tijd:       14:00 – 16:30; inloop vanaf 13:30; netwerkborrel tot 17:30

Plaats:  Agnieten Kapel in Gouda, Nieuwe Markt 100, 2801 GR Gouda

De bijeenkomst zal bestaan uit een algemeen deel zijnde de jaarvergadering van de vereniging, met daarna een interessante spreker.

Deze spreker is dit jaar Prof. dr. André Faaij. Hij zal ingaan op de energietransitie in Europees verband en hoe het slim combineren van vele opties (waaronder grootschalige inzet van zonne- en windenergie) essentieel is om de gestelde doelen (een klimaatneutraal continent in 2050) te behalen.

Agenda:

13:30 – 14:00 Inloop leden

14:00 – 14:05 Opening

14:05 – 15:00 Mededelingen, binnengekomen stukken, notulen vorige jaarvergadering, Jaarverslag 2019, Beleidsvoornemens 2020, Financieel verslag 2019, Begroting 2020, Verklaring kascommissie en decharge bestuur, verkiezing nieuwe kascommissie, bestuursverkiezing, Siegfried en Edward zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar, rondvraag.

15:00 – 15:30 Koffiepauze en inloop niet-leden.

15:30 – 16:30 Lezing Prof. dr. André Faaij.

Prof. dr. André Faaij is wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie, Nederlands grootste energie onderzoeksorganisatie. Hij is tevens universiteitshoogleraar Energy System Analysis aan de RUG. Prof. Faaij is een veel geciteerd, invloedrijk onderzoeker. Hij heeft scheikunde en milieuwetenschappen gestudeerd en deed onderzoek aan King’s College London University en Princeton University. Hij was hoogleraar en wetenschappelijk directeur van het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur van de New Energy Coalition in Groningen.

Prof. Faaij is lid van diverse expert- en adviesgroepen op energiegebied en is adviseur voor de Europese Commissie, de VN, overheden, het bedrijfsleven en NGO’s. Voor de IPCC werkte hij als zogenaamde Convening Lead Author voor het rapport over duurzame energie (2011) en als Lead Author voor het vierde (2007) en vijfde assessment rapport (2014). Daarnaast is hij benoemd tot ‘Young Global Leader’ door het World Economic Forum en winnaar van de Linneborn prijs voor zijn werk aan bioenergie. Hij publiceerde meer dan vijfhonderd titels en is ”highly cited” (top 1% van het vakgebied). Zijn voornaamste onderzoeksonderwerpen zijn duurzame energie en biobased economy, energiesystemen, modellering en lange termijnscenario’s, CO2-afvang en -opslag, technologisch leren en gerelateerd energie- en onderzoeksbeleid.

16:30 – 17:30 Netwerkborrel met hapjes en drankjes, en de gelegenheid nieuwe contacten op te doen.

De heer Paul van Son, President & CEO Dii Desert Energy, zal tijdens de borrel de Engelse vertaling van zijn nieuwste boek ‘Emission free energy from the deserts , met als ondertitel ‘How a ”crazy Desertec idea”has become reality in North Africa and the Middle East’ signeren. Het boek is te koop op de bijeenkomst!. Of via deze website

De entree voor leden is gratis, de entreeprijs voor niet-leden is € 10,-.

Meld je aan via secretaris@zonnekrachtcentrales.nl.

Hopelijk tot zaterdag 28 maart a.s. in de Agnietenkapel!