VZKC bijeenkomst Agnietenkapel te Gouda

Datum: zaterdag 25 maart aanstaande.

Plaats:  Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100, 2801 GR Gouda.

Tijd:     13:30 uur – 17:00 uur.

De bijeenkomst zal uit twee delen bestaan.

Het eerste deel voor leden is de jaarvergadering 2023 van de vereniging.

In het tweede deel dat voor leden en belangstellenden is geeft Micha de Roos MSc een lezing over ‘Groene waterstof voor alle Namibiërs’.

Agenda:

13:30 – 14:00      Inloop voor het eerste deel: de jaarvergadering VZKC 2023 voor leden.

14:00 – 14:45      Agendapunten:

Mededelingen, binnengekomen stukken, concept-notulen jaarvergadering 2022, Jaarverslag 2022, Beleidsvoornemens 2023, Financieel verslag 2022, Begroting 2023, Verklaring kascommissie en decharge bestuur, verkiezing nieuwe kascommissie en bestuursverkiezing. Als laatste volgt de Rondvraag.

14:45 – 15:00      Pauze en entree belangstellenden voor het tweede deel.

15:00 – 16:00      Tweede deel: lezing Micha de Roos MSc over ‘Groene waterstof voor alle Namibiërs’.

16:00 – 17:00      Netwerkborrel en gelegenheid tot het opdoen van nieuwe contacten.

Micha de Roos MSc is een gedreven en toegewijde industrieel ecoloog die ernaar streeft onze systemen duurzaam, sociaal en ethisch rechtvaardig te maken. Hij is een autodidactische generalist die economische, ecologische, psychologische, socio-technische en filosofische inzichten combineert om systemische oplossingen te bedenken die de problemen van onze huidige samenleving bij de wortel aanpakken. Micha combineert idealisme met een pragmatische aanpak en werkt vooral graag aan complexe vraagstukken rond de energietransitie, sociaal-technische innovaties, circulaire economie en het aan banden leggen van CO2 emissies.

Micha heeft in het kader van zijn afstuderen een master scriptie geschreven als onderdeel van het programma Industrial Ecology aan de TU Delft en Universiteit Leiden. Financiële ondersteuning en praktische begeleiding werden verzorgd door het Havenbedrijf Rotterdam.

De studie ontwikkelde een theoretisch raamwerk om te beoordelen hoe de gezamenlijke inspanningen van de belangrijkste actoren en instellingen in relatie tot waterstofprojecten, een lokale, inclusieve en rechtvaardige ontwikkeling stimuleren of blokkeren in Namibië.

Om gegevens voor het raamwerk te verzamelen, werd een casestudy uitgevoerd met 20 semigestructureerde interviews met belangrijke waterstofactoren in Namibië en werden diverse rapporten, overheidsdocumenten, academische studies en nieuwsartikelen bestudeerd. De inzichten uit de casestudy werden gebruikt om belangrijke strategieën en beleidsaanbevelingen te formuleren.

Micha heeft diverse bijeenkomsten gehad met de Nederlandse ambassade en diverse ministeries om te lobbyen voor de uitvoering van de belangrijkste aanbevelingen.

Micha heeft ook ervaring met een succesvolle eigen start-up en het leiding geven aan een studenten consultancy team.

Aanmelden via secretaris@zonnekrachtcentrales.nl is verplicht.

De toegang is gratis voor leden. Voor niet-leden is de entree € 10,- over te maken op bankrekeningnummer NL08 RABO 0140 8494 40 t.n.v. Vereniging voor ZKC te Gouda.

Er zullen opnames worden gemaakt die na de bijeenkomst op YouTube zullen worden gezet.

Indien u zich aanmeldt gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het maken van opnames die vervolgens zullen worden gepubliceerd op het internet.

Hopelijk tot zaterdag 25 maart a.s.!